HuurdersPlatform de Alliantie

Het overleg

Het bestuur van HBVA overlegt met de directie van de Alliantie. Om dit formeel te regelen is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin hebben partijen afgesproken dat het overleg plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid en dat er sprake zal zijn van daadwerkelijk onderhandelen op basis van consensus.

Ook is in de overeenkomst vastgelegd over welke onderwerpen overleg plaatsvindt en HBVA het recht heeft van een gekwalificeerd advies. Per onderwerp van overleg is benoemd of het gaat om advies geven of geinformeerd worden. De onderwerpen die niet op het niveau van HBVA liggen kunnen lokaal door de regiobedrijven en de lokale afdelingen nader worden ingevuld. In de samenwerkingsovereenkomst is verder opgenomen hoe de Alliantie de vereniging zal financieren.

De agenda van het overleg wordt in onderling overleg vatgesteld. Naast actuele ondewerpen is er een voorraadagenda die men per jaar probeert af te werken. De vergaderingen worden beurtelings voorgezeten door de voorzitter van HBVA en de directeur van de Alliantie.

Het overleg vindt plaats volgens een vooraf afgesproken vergaderschema.