HuurdersPlatform de Alliantie

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Vraag 1: Kan ik  lid HBVA worden?
Ja, sinds 1 juli 2016 kunnen alle huurders van de Alliantie lid van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie worden, echter we zullen pas eind augustus/begin september starten met de ledenwerving. Reden is dat de benodigde ledenadministratie nog niet klaar is. Aan dat lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.  Huurders en bewonerscommissies die zich aanmelden als lid zullen centraal worden geristreerd maar worden op basis van hun postcode ondergebracht bij een van de lokale afdelingen. Het is zeer belangrijk dat veel huurders zich op deze wijze aansluiten bij onze organisatie omdat zij daarmee blijk geven het werk van de huurdersorganisaties belangrijk te vinden.

Vraag 2: Ik ben op zoek naar een (nieuwe) sociale huurwoning. Moet ik me daarvoor inschrijven bij de Alliantie?

De Alliantie is een regionale woningcorporaties met in deze regio verschillende woningverdeelsystemen. Afhankelijk van waar u woont kunt u zich daarbij laten registreren als woningzoekende. Ga naar www.de-alliantie.nl en klik op "ik zoek een woning". U vindt daar de informatie die u nodig heeft.

Vraag 3: Ik wil van woning ruilen. Heb ik toestemming van de verhuurder nodig?

Ja, als u van woning wilt ruilen moeten beide kandidaten daarvoor toestemming vragen aan hun verhuurder. Wij adviseren u om dat schriftelijk te doen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kunnen er eisen aan de woningruil worden gesteld en kunt u een huisvestingsvergunning nodig hebben. Omdat bij woningruil sprake is van een nieuwe verhuring en dus het afsluiten van een nieuw huurcontract zal de huur van de woning waarmee u wilt ruilen in de meeste gevallen worden verhoogd (geharmoniseerd).

Als een of beide verhuurders toestemming weigeren dan kan op uw verzoek de kantonrechter deze alsnog toewijzen, als u aantoonbaar kunt maken dat u een zwaarwegend belang bij de woningruil hebt. Wijst de kantonrechter de ruil toe dan is er sprake van "in de plaasts stelling" en blijven de bestaande huurovereenkomsten gehandhaafd en mag ook de huur niet worden geharmoniseerd.

Vraag 4: Op mijn huuraanzegging staan servicekosten. Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn die kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor geleverde diensten die voor rekening van de huurder zijn en opgenomen zijn in de huurovereenkomst. Jaarlijks moeten de werkelijke kosten worden afgerekend. Daarbij heeft de huurder recht op inzage van de betaalde rekeningen. Huurders kunnen die taak overdragen aan een bewonerscommissie of een huurdersorganisatie.

Het wijzigingen, invoeren of afschaffen van servicekosten kan alleen worden uitgevoerd als 70% van de huurders in het complex "ja" heeeft gezegd tegen de voorgestelde wijziging.

Als u het t.a.v. de servicekosten niet eens kunt worden met de verhuurder dan kunt u de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over het geschil. Alvorens deze weg te gaan kunt u natuurlijk ook de bewonerscommissie en/of de huurdersorganisatie vragen te bemiddelen.

Vraag 5: Ik zou zo graag onze badkamer vernieuwen. Mag dat?
Het zelf vernieuwen van uw badkamer valt onder de wettelijke regeling "Zelf aangebrachte voorzieningen" die u kunt vinden op de website; www.vrom.nl. Volgens deze regeling mogen huurders, met toestemming van de verhuurder, veranderingen aan de woning aanbrengen mits dat gebeurt met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften en de maatregel geen overlast aan derden veroorzaakt. In veel gevallen heeft de huurder recht op een vergoeding van de verhuurder als hij de woning verlaat en de voorziening nog niet is afgeschreven. Hoe de Alliantie omgaat met zelf aangebrachte voorzieningen kunt u vinden op de website; www.de-alliantie.nl.

Vraag 6: Ik heb een klacht over de wijze waarop de Alliantie een reparatie heeft afgehandeld. Is er een instantie waar ik met deze klacht naar toe kan gaan?
Ja, ieder woningcorporatie is verplicht om haar huurders de mogelijkheid te bieden met een klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie te gaan.  Een klacht kan b.v. gaan over de wijze waarop het onderhoud aan een woning is uitgevoerd maar kan ook gaan over de bejegening door een medewerker van de Alliantie richting huurder. In het klachtenreglement staan de werkwijze van de klachtencommissie omschreven.

Per 1 juli 2008 gaat er bij de Alliantie een klachtenregeling in die voor alle huurders van de Alliantie geldt. De werkmaatschappijen hebben wel ieder hun eigen klachtencommissie. De klachtencommissies zijn onafhankelijk. Voor de behandeling van de klacht staan in het reglement allerlei termijnen genoemd. Zie verder op www.de-alliantie.nl.

Wij raden u aan uw klacht altijd schriftelijk of per mail in te dienen. Mocht u er alleen niet uitkomen dan adviseren wij u de hulp van uw lokale huurdersorganisatie (zie:  de leden) in te roepen. Zij kunnen u vast verder helpen.